A jogszabályok korábbi állapota kereshető a Nemzeti Jogszabálytár ingyenesen hozzáférhető keresőjében.


Az engedélyezési tervekre (elvi, bontási, építési) és eljárásokra vonatkozó, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet. Itt található, mely esetekben milyen hatósági eljárást kell kérelmezni.
Továbbá az eljárásban résztvevő szakhatóságok kijelölését meghatározó 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet. Ennek 1. melléklete 4. "Építésügyi ügyek" részében található az építésügyi eljárások szakhatósági megkeresésének feltételei.

A lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet.

A kivitelezésre vonatkozó 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet.
Ennek 22.§-ban található, milyen esetekben szükséges kiviteli terveket készíttetni. A kiviteli tervek tartalmára a MÉK és az MMK vonatkozó szabályzatai az irányadók.

Az építésügyi bírságról szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet (OTSZ).

A településképi eljárásokkal kapcsolatos 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet.

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Kormányrendelet.

Műemlék épülettel kapcsolatos eljárásokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet.
Ennek 63.§ és 64.§-a írja elő, milyen esetekben szükséges örökségvédelmi engedély vagy bejelentés, illetve 3. melléklete tartalmazza a szükséges dokumentációt.

Út engedélyezéssel, forgalomba helyezéssel kapcsolatos 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM rendelet.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról (és ezek engedélyezéséről) szóló 146/2014. (V.5.) Kormányrendelet.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet.

A tervezők szakmagyakorlásának feltételeiről szóló 266/2013. (VII.11.) Kormányendelet.

Kutak engedélyezéséhez szükséges terv tartalma a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete.

Naperőmű (napelem-rendszer) által termelt villamosenergia átvételéről, árairól a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.) Kormányrendelet.


Az építéshatósági eljárások 2021. január 1. óta illetékmentesek! A szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai.

A földhivatal eljárási és igazgatási szolgáltatási díjai.


Székesfehérvár és a környező települések szabályozási tervei, valamint a székesfehérvári településkép-védelemmel kapcsolatos előírások.
Településképi vélemény kéréséhez, valamint településképi bejelentéshez online kitöltendő kérelem. (új ablakban nyílik meg)

A székesfehérvári polgármesteri hivatal telefon- és e-mailcím jegyzéke.

Mór helyi építési szabályzata, településrendezési tervei és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda letölthető anyagai.
A móri polgármesteri hivatal elérhetőségei.

A gárdonyi polgármesteri hivatal telefon- és e-mailcím jegyzéke.